Tilbage

Hent som pdf

1. Anvendelsesområde og gyldighed

a. Ethvert salg og enhver leverance fra CSK Stålindustri A/S – herefter benævnt CSK – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med CSKs medkontrahent. Enhver afvigelse fra nærværende salgsog leveringsbetingelser, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem CSK og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra CSK.

2. Tilbud og ordrebekræftelser

a. Afgiver CSK tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til CSK senest 3 uger efter tilbuddets datering.

b. Kun ordrer, der er skriftligt bekræftet via ordrebekræftelse fra CSK, er bindende for CSK.

c. Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være CSK i hænde senest 1 uge efter ordrebekræftelsens datering. Køber bærer ansvaret for, at kravsspecifikationen for leverancen er fyldestgørende, og indeholder de nødvendige oplysninger til brug for udførelse af leverancen.

3. Returvarer/afbestilling

a. Returvarer modtages kun efter forudgående accept fra CSK. Forsendelse sker for købers regning og risiko.

b. Ved afbestilling har CSK ret til, at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået arbejdsløn og avancetab, dog minimum et beløb svarende til 20 % af købesummen.

4. Priser

a. Priser inkluderer 1 tilretning af tegninger.

b. Priser er medmindre andet angives ab fabrik samt excl. moms, emballage og montørassistance.

c. CSK tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbud eller ordrebekræftelse anførte pris i følgende tilfælde:

  • Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leverancen på mere end 3% fra tidspunktet for aftalens indgåelse til detaftalte leveringstidspunkt.
  • Ændringer i afgifter eller toldsatser.

I ovennævnte tilfælde er CSK berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.

5. Montering

a. Eventuel montørassistance, udover det i ordrebekræftelsen opgivne ved opstilling, beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.

b. Skulle CSKs montør efter aftalt fremmøde hos køber eller dennes kunde, blive forhindret i at udføre sit arbejde og dette ikke

skyldes CSKs forhold, er CSK berettiget til at fakturere køber for medgåede udgifter til transport samt arbejdstid.

6. Betalingsbetingelser/ejendomsret

a. Betaling skal ske kontant senest netto 8 dage efter fakturadato eller i henhold til ordrebekræftelse.

b. Leverancen forbliver CSKs ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har køber ikke senest 3 måneder efter forfaldsdagen betalt det skyldige beløb, er CSK berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, gøre ovennævnte ejendomsforbehold gældende samt kræve morarente og erstatning for det tab CSK har lidt.

c. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

d. Enhver forsinkelse med betalingen, giver endvidere CSK ret til, at tilbageholde yderligere leverancer indtil betaling sker samt fordre betryggende sikkerhedsstillelse til sikkerhed for fremtidige leverancer. Derudover har CSK ret til, at hæve aftalen og kræve erstatning for ethvert tab i anledning af købers misligholdelse, herunder avancetab.

e. Ved levering og montering af delleverancer forbeholder CSK sig retten til, at fakturere køber a conto, for de enkelte delleverancer.

f. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne med noget krav, som ikke er skriftligt anerkendt af CSK.

7. Forsendelse og forsikring

a. Forsendelse og forsikring sker i henhold til Incoterms, Ex Works.

b. Såfremt CSK skal levere materialer samt foretage montage, påhviler det køber at sikre, at der fra dennes eller bygherres side, er tegnet all-risk forsikring af en sådan størrelse, at CSKs materialer er dækket fuldt ud i tilfælde af en forsikringsbegivenhed. CSK kan kræve dokumentation for, at all-risk forsikring er tegnet førend montage foretages.

c. Ved arbejder som CSK udfører på bestående bygninger eller anlæg, påhviler det køber at sikre, at CSK er medforsikret på bygherres Bygnings-, Løsøre-, og Driftstabsforsikring, således, at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod CSK.

8. Leveringstid

a. Såfremt et bestemt tidspunkt for leveringen ikke er aftalt mellem CSK og køber, men der i stedet er angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum for at løbe fra indgåelsen af aftalen.

b. I det omfang CSK ikke har modtaget de nødvendige specifikationer, tegninger mv. til brug for leverancens udførelse, udskydes leveringstidspunktet – respektive starttidspunktet for ovennævnte tidsrum – indtil køber har givet CSK de ønskede oplysninger. CSK har pligt til – inden rimelig tid – at gøre køber opmærksom på, hvilke oplysninger CSK mangler for at kunne udføre leverancen.

c. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lock-out eller andre force majeure situationer, herunder med forbehold for mangler eller forsinkelse af leverancer fra CSKs underleverandører.

d. Kan køber ikke aftage leverancen til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold underrette CSK telefonisk og skriftligt samt oplyse årsagen til forsinkelsen og hvornår levering kan finde sted. CSK er kun forpligtet til at acceptere en udskydelse af leveringstidspunktet, såfremt køberen godtgør CSKs dokumenterede udgifter ved udskydelsen. Udskydelse af leveringstidspunktet fritager ikke køber for at erlægge købesummen til det aftalte tidspunkt.

9. Montage- og byggepladsforhold

a. Byggepladsen (inkl. tilkørselsvejen) skal være ryddet og jævn samt bæredygtig, således, at en 45 ton og 20 m lang sættevogn, kan køre frem til og ind ad bygningens gavl, og frem midt i bygningen til modsatte gavl, hvor montagen starter. Gulvet i bygningen skal være jævnt, og der skal være plads til at lægge spærene ned for at samle dem. Der må ikke forefindes strømførende luftledninger inden for hejseafstand. Såfremt byggepladsen ifølge skøn fra CSK, ikke er i overensstemmelse med det foran anførte, vil ekstra tidsforbrug blive faktureret efter CSKs til enhver tid gældende montørtimetakster.

b. Køberen skal efter CSKs anvisninger stille professionelt liftudstyr samt mindst 2 medarbejdere til CSKs rådighed mens montagen foregår. Medarbejderne skal bistå CSK med at lægge tagbjælker på med det fornødne hejseværk, for at opnå en afstivning af konstruktionen. Køber er ansvarlig for at byggepladsens indretning og ovenfor nævnte hjælpemidler overholder offentligretlige krav samt arbejdstilsynets bestemmelser.

c. Tagbjælkerne skal være klar til brug på byggepladsen og være monteret med de fornødne beslag.

d. De af CSK leverede nedstøbningsjern skal være korrekt placeret og nedstøbt, og CSK hæfter ikke for eventuelle skader eller tab, der kan tilskrives fejlbehæftet placering/nedstøbning af nedstøbningsjern.

e. Køberen skal udføre midlertidig forstærkning med tagbjælkerne og lign., sideløbende med CSKs stålmontage, på en måde, så der ikke opstår unødige forsinkelser for CSKs montører.

f. Køber skal sørge for, at der ved sokkelkanten af byggeriet, er monteret en stikdåse til 3X380 volt / 16 ampere med CE-stik. Udgifterne herved afholdes af køber.

g. Køber forestår eventuelle rengørings- og reparationsarbejder efter transport- og montageskader udført, og afholder udgifterne derved.

h. CSKs produktionsmetoder og standardsystemer danner grundlag for tilbuddet/ordren, og udformningen af konstruktionerne kan derfor afvige fra projektmaterialet. Målestoksforholdende skal dog svare til de gældende normer fra Dansk Ingeniørforening eller i modtager-landet.

i. CSK kan efter aftale stille de nødvendige statistiske stålberegninger til rådighed for køberen, med henblik på myndighedsgodkendelse.

j. Det påhviler køber/bygherre at kontrollere og godkende de af os fremsendte tegninger og anvisninger inden den fastsatte tidsfrist.

10. Mangler og reklamation

a. Det påhviler købere umiddelbart ved leveringen at undersøge varens tilstand og i tilfælde af mangler straks at reklamere skriftligt til CSK. Reklamerer køber ikke senest 5 dage efter modtagelsen af leverancen bortfalder købers adgang til at gøre mangelsbeføjelser gældende mod CSK, jf. punkt e nedenfor.

b. CSK påtager sig intet ansvar for følger af, at konstaterbart mangelfulde varer indsættes i byggeriet.

c. For så vidt – og kun idet omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen i henhold til Byggevareklausulen udformet af Boligministeriets Byggestyrelse. Ifølge Byggevareklausulen ophører CSKs ansvar for mangler ved leverancer, 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.

d. Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede materialer samt mangelfuldt udført montagearbejde (Reklamationer over overfladeskader accepteres kun, hvis køber har foretaget den rette overfladebehandling og vedligeholdt konstruktionen)

e. Købers beføjelse ved mangler ved leverancen udgør alene, krav på afhjælpning af manglerne snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering. Afhjælpning af mangler af tredjemand for CSKs regning, kan kun ske efter skriftlig accept fra CSK.

f. CSK kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, som køber mener at have lidt.

11. Produktansvar

a. CSK er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af CSK.

b. CSK er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af CSK. Dog kan erstatningen aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 1.000.000,00 incl. renter og omkostninger.

c. CSK er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde over for tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab.

d. I den udstrækning CSK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde CSK skadesløs i samme omfang, som CSKs ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod CSK på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

12. Ansvarserklæring

a. CSK er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab. Selvom CSK i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen, kan dette ikke bevirke, at CSK har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

13. Ophavsret

a. Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som udleveres til køberen, forbliver CSKs ejendom og må ikke kopieres eller udnyttepå anden uretsmæssig måde.

b. For produkter som fremstilles i henhold til købers specifikationer, har køber ansvaret for krænkelser af tredjemandsrettigheder, f.eks. patentrettigheder eller anden immaterialret

14. Force majeure

a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for CSK, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som CSK ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

b. CSK er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte omstændigheder.

c. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.

15. Værneting og lovvalg

a. Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal afgøres endeligt ved voldgift, efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).

b. Afgørelsen skal træffes efter dansk ret, dog således, at De Forenede Nationers Konvention 1980-04-11 om aftaler om internationale køb, som ved den International Købelov nr. 733 af 7. december 1988, ikke finder anvendelse.